Myndigheter om GMO i ”gröna” hudvårdsprodukter

Jag ställde några frågor till olika myndighetsinstanser om GMO i hudvårds- och hygienprodukter som säljs som naturliga eller miljövänliga. Rätt intressanta svar och ganska så entydiga får jag lov att säga. En sak är iallafall ganska säker och det är att man har noll koll från myndighetshåll, när det gäller produkter som säljs som miljövänliga och naturliga. Man anser att man liksom bara kan överlåta det här området på andra och på så sätt bli ansvarsbefriade. Och de som jobbar inom EU tycks inte vara nämnvärt intresserade av frågan...

Så här löd frågeställningen: Jag undrar om det finns någon statistik om GMO i hudvårdsprodukter? Finns det någon forskning inom detta område? Jag menar att näst efter mat så utgör väl hudvårds- hygien- och kosmetiska produkter den största gruppen av kemikalier.

Numera använder man ju så kallat hållbara/gröna kemikalier i miljömärkta hudvårdsprodukter och med tanke på att man då använder bl a majs, ris och soja så tänkte jag att det kunde vara relevant att ta reda på.

När man benämner en hudvårdsprodukt som miljövänlig eller ekologisk, hur viktigt är det då att den inte innehåller kemikalier som tillverkats av grödor (samt enzymer och mikroorganismer) som är genmodifierade?

Naturvårdsverket:
Först fick jag följande svar: Har försökt att hitta någon som kan svara på dina frågor, men tyvärr inte hittat någon som arbetar med de aktuella frågorna på Naturvårdsverket. Har fått följande svar för handläggare som arbetar inom angränsande ansvarsområden: De som borde ha statistik, är de som är ansvariga för kosmetiska produkter. Det är inte vi, det är Läkemedelsverket.

Och med några dagars mellanrum fick jag sedan detta svar: Emellertid måste jag hänvisa dig till Kemikalieinspektionen eftersom det möjligen är deras handläggare inom GMO-området som kan tänkas finna ett svar på din fråga. Mitt ansvar som GMO-handläggare på Naturvårdsverket gäller påverkan på den biologiska mångfalden och den yttre miljön av GMO. Förslagsvis, såvida frågeställningen inte är inaktuell, vänder du dig till Kersti Gustafsson eller Camilla Thorin på Kemikalieinspektionen så kan de förhoppningsvis lotsa dig rätt.

Ja, min fråga gäller naturligtvis också hur den biologiska mångfalden påverkas om man använder GMO-grödor för att framställa vissa kemikalier som sedan används i miljömärkta hudvårdsprodukter...

Gentekniknämnden:
Många proteiner framställs idag med hjälp av genetiskt modifierade mikroorganismer (t.ex. bakterier). Proteiner producerade med hjälp av GMO (ofta i form av enzymer) används även inom livsmedelsindustrin och troligtvis också i hudvårdsprodukter. EUs gemensamma GMO-märkningslagstiftning gäller livsmedel och foder. Enzymer, aminosyror (som bygger upp ett protein) eller vitaminer framställda av genetisk modifierade mikroorganismer behöver dock inte märkas. När det gäller GMO behöver inte heller kläder eller sedlar framställda av GM-bomull märkas. I fjol var 82 % av all bomull som odlades i världen GMO. Motsvarande siffror för sojabönor var 2011 75 % och för majs 32 %.

En ”konventionell” GMO är en växt/bakterie/djur som fått en extra DNA-sekvens i sin arvsmassa. Denna DNA-sekvens gör att det endera produceras ett visst protein eller att proteinproduktionen från en viss gen i organismen stängs av. Det är alltså inte frågan om kemikalier. Jag skriver ”konventionell” eftersom det i dagsläget inom EU är oklart om vissa nya tekniker leder till en GMO som ska regleras eller inte. Lagstiftningen är över 20 år gammal och forskningen står inte stilla så nu finns det tekniker inom t.ex. växtförädlingen som leder till en produkt som inte bär på någon ny DNA-sekvens men som det ändå är oklart om den leder till en GMO som ska regleras eller inte. Det pågår mycket arbete inom EU för att utreda detta.

Sveriges Lantbruksuniversitet:
Första svaret: Jag fick din fråga om hudvårdsprodukter kan innehålla ingredienser från GM-växter. Ansvarig myndighet för kosmetika är läkemedelsverket och det finns inga krav att producenten ska redovisa om kosmetikan innehåller GMO eller inte. Jag är osäker på om läkemedelsverket ändå genomför kontroller jämförbara med de som livsmedelsverket gör, men den frågan bör nog ställas till läkemedelsverket direkt.

Andra svaret: Hej. Nu har jag kollat upp lite mer hur det förhåller sig med GM-ingredienser i hudvårdsprodukter. Förutom levande organismer är det bara livsmedel och foder som regleras i GMO-lagstiftningen. Det behövs inget särskilt GMO-tillstånd för att använda produkter framställda av GMO för andra användningsområden. Det finns inga EU-regler för ekologisk kosmetika och hudvård och därmed inga regler för GMO-innehåll. Privata aktörer kan naturligtvis ha egna regler.

Eftersom det saknas ett regelverk så finns det förmodligen inte heller någon statistik. Det är i och för sig en intressant frågeställning men utifrån ett hälsoperspektiv är väl förädlingsmetoden av grödan knappast relevant? GMO är inte kemikalier.

Från mig: Min tanke var mer utifrån ett miljöperspektiv och ifall det är relevant att benämna en hudvårdsprodukt som miljövänlig eller ekologisk om den innehåller kemikalier som tillverkats av grödor som är genmodifierade 🙂

Sveriges Lantbruksuniversitet: Det är i viss mån en ideologisk fråga, men i princip finns det inget stöd för att anta att GM-produkter generellt skulle vara sämre för miljön än konventionellt förädlade produkter. Däremot finns det ju än så länge ett motstånd mot att benämna dem som ekologiska, men det (antar jag) snarare är en fråga om tydlighet gentemot konsumenterna? Man kan också fundera på vem som ska bära kostnaden för en sådan tydlighet.

Jordbruksverket:

Märkningslagstiftningen för GMO omfattar levande organismer samt livsmedel och foder. Om t.ex. olja från en genetiskt modifierad växt ingår i kosmetika finns det inget krav att märka den att den innehåller produkter från GMO. Jag känner inte till någon statistik om hur vanligt det skulle vara.

Läkemedelsverket:
Det finns ingen officiell statistik, och heller inga pågående undersökningar från myndighetshåll i frågan.

Inom hemmets väggar är nog Kosmetika- och Hygienprodukter, efter mat, den näst största mängden av omsatta kemiska ämnen. Emellertid utgör Kosmetika- och Hygienprodukter en mycket liten del av tonnaget i jämförelse med livsmedelsindustrin och övrig kemisk industri.

Från mitt arbete i branschen råkar jag veta att det är stor efterfrågan från kosmetikaföretagen på ingredienser med naturligt ursprung som tagits fram utan GMO-grödor, det har blivit en del av företagens CSR-arbete. Det är mer regel än undantag att leverantörerna av kosmetikaråvaror kan visa intyg på att deras produkter tagits fram utan GMO.

Det är en så gott som heltäckande trend att röra sig mot gröna/hållbara ingredienser i alla produkter vilket förstås aktualiserar frågan. Emellertid är det förstås tydligast med gröna/hållbara ämnen i produkter som är antingen ekocertifierade (där GMO är uteslutet) eller miljömärkta (där GMO inte nödvändigtvis är uteslutet).

Kemikalieinspektionen:
KemI sysslar inte med hudvård. Vi hänvisar till www.lakemedelsverket.se.

ECHA:
Thank you for your enquiry to the European Chemicals Agency. The role of ECHA is to help companies to comply with the legislation under REACH, advance the safe use of chemicals, provide information on chemical and address chemicals of concern. A list such as the one you requested may very well exist, however it is outside the remit and mission of ECH to provide this information. Therefore, we would suggest you contact the European Commission, as they may be able to help you further. For your convenience, the contact details of the Swedish EC office are provided here: http://ec.europa.eu/sverige/contact_sv.htm ECHA appreciates your understanding in this matter.

EU-kommissionen:
Har kontaktat dem några gånger men har inte fått något svar.

Dr Janez Potočnik (EU-kommissionär):
Inget svar.

Lena Ek (miljöminister):
Tack för ditt e-brev om GMO i miljövänliga hudvårdsprodukter. Du skrev till Miljödepartementet och till miljöminister Lena Ek. Jag har blivit ombedd att svara.

Du efterfrågar uppgifter om forskning och statistik om GMO i hudvårdsprodukter. Ett flertal myndigheter arbetar med GMO och i ditt fall är jag osäker på vilken myndighet som skulle vara mest lämplig att kontakta. Naturvårdsverket har dock en samordnande och rådgivande roll gentemot tillsynsmyndigheterna så jag rekommenderar att du vänder dig dit i första hand. Jag bifogar en länk med till Naturvårdsverkets webbplats, http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Genetiskt-modifierade-organismer/GMO-i-Sverige/. (Se dock Naturvårdsverkets svar ovan). Det finns även en webbportal som heter ”Genvägar” där det finns samlad information om genteknikmyndigheterna, http://www.gmo.nu/. (Se svaret från Gentekniknämnden ovan).

När det gäller benämningen av produkter som ekologiska eller miljövänliga så antar jag att du syftar på vilka kriterier som vägs in vid olika typer av miljömärkningar. I det fallet rekommenderar jag att du till exempel kontaktar Svensk Miljömärkning för mer information, http://www.svanen.se/. (Se andra inlägg om Svanens miljömärking nedan)

Med vänlig hälsning XXX
Departementssekreterare

Ja, så här ser det ut om man ställer frågor om användningen av GMO i "gröna" hudvårdsprodukter. Intressant i sammanhanget är de skadliga effekter som man har sett. Dessutom sprider sig de här manipulerade fröerna med vinden och bina bär dem med sig.

Men några få GMO-grödor, en liten gnutta enzymer vid själva tillverkningen av en "grön" kemikalie eller minsta möjliga mikroorganism - det är väl ingenting att tala om i sammanhanget. Eller är det det? Vem är det isåfall som ska bära ansvaret om inte våra myndigheter anser att det är något stort problem? Samhället? Eller vänta förresten, det är väl du och jag. Det kanske ska hänga på oss konsumenter!

Så här skriver Sveriges Konsumenter i sin policy om matkvalitet och GMO: "Sveriges Konsumenter anser att risker och faktiska problem för miljö och jordbruk idag är så stora och frånvaron av nytta för konsumenterna så uppenbar att vi helt ifrågasätter GMO vid livsmedelsproduktion. Så länge GMO används vid livsmedelsproduktion ska konsumenterna kunna välja bort livsmedel genom tydlig märkning. Denna märkning ska ske oavsett mängd, typ av substans eller om den kommit in i maten genom slarv, oaktsamhet eller medveten inblandning. Detta ska även gälla livsmedelstillsatser som oljor, sammansatta livsmedel och vitaminer. Även allt kött som producerats med hjälp av GM-foder ska märkas." Säg mig varför man inte har koll på innehållet i hudvårdsprodukter, likväl som i livsmedel? Det handlar ju om vår miljö runtomkring oss i båda fallen. Se gärna KRAVs risklista över produkter med möjligt GMO-ursprung.

Fler bra sidor om GMO

GMWatch

GeneWatch UK

GENET

Greenpeace

ETC Group

Dela

Kommentera